آداب صحیح راه رفتن در روزهای برفی

آداب صحیح راه رفتن در روزهای برفی
برف، شادی به همراه دارد اما سرخوردن هم دارد.

آداب صحیح راه رفتن در روزهای برفی