آخرین وضعیت مصدومیت احمدزاده و تصمیم برانکو

آخرین وضعیت مصدومیت احمدزاده و تصمیم برانکو
احمدزاده دوران نقاهت خود را سپری کرد و در لیست 18 نفره پرسپولیس مقابل پدیده قرار خواهد گرفت

آخرین وضعیت مصدومیت احمدزاده و تصمیم برانکو