آخرین دستیار شفر به تهران رسید + عکس

آخرین دستیار شفر به تهران رسید + عکس
آخرین دستیار شفر بعد از کش و قوس فراوان به تهران رسید.

آخرین دستیار شفر به تهران رسید + عکس