آتش در نفس آخر

آتش در نفس آخر
زبانه های آتش در انبار لوازم خانگی خیابان 17 شهریور کم شده اما بطور کامل مهار نشده است.

آتش در نفس آخر