آب کارستی، مسکنی برای جبران کم آبی

آب کارستی، مسکنی برای جبران کم آبی
منابع آب کارستی از جمله منابع حیات‌بخش کشور برای کاهش بحران آب است که با مدیریت بهینه آن می توان از هدر رفت آن جلوگیری کرد.

آب کارستی، مسکنی برای جبران کم آبی