آبگیری دریاچه مهارلوی شیراز و احیای آبشارهای فصلی

آبگیری دریاچه مهارلوی شیراز و احیای آبشارهای فصلی
در پی بارندگی های اخیر در شیراز با آبگیری ۴۰ درصدی دریاچه مهارلو ، این منطقه گردشگری رونقی دوباره گرفت

آبگیری دریاچه مهارلوی شیراز و احیای آبشارهای فصلی