آبادان و خرمشهر در محاصره دومین موج گرما

آبادان و خرمشهر در محاصره دومین موج گرما
استان خوزستان این روزها به دلیل جریان های جنوبی که از روی خلیج فارس می وزد با گرمایی بالای 50 درجه سانتی گراد و رطوبت بالا روبروست.

آبادان و خرمشهر در محاصره دومین موج گرما